Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

A MONTESSORI MÓDSZER

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek...”
Óvodánkban evangélikus szellemiségű lelki nevelést folytatunk. A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, egyedi, megismételhetetlen individuumnak. Nevelési alapelvünk a gyermekek szeretetén nyugszik. Óvodai életünkben központi szerepet kap a szerető egymásra figyelés, elfogadás mintája.  Célunk az érzelmi biztonság megteremtése. Törekszünk arra, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában, találja meg a helyét a csoport közösségében, tevékenykedjen, kommunikáljon.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. 

Pedagógiai Programunk: keresztyén szellemiségű Montessori pedagógiai nevelési program

Célunk, küldetésünk,
Óvodánk szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van, ezért küldetésünk elmondani a jövő nemzedékének, de a szülőknek, nagyszülőknek is, „hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn.4.9) 
Olyan intézménnyé szeretnénk válni, melynek minden dolgozója hívő lélekkel, belső hivatástudattal, elkötelezettséggel végzi szolgálatát. Küldetésünk a harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kiegyensúlyozott, egészségesen élő gyermekek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Pedagógiai szemléletünket az emberi értékek, a humanizmus, a demokrácia, a gyermekek megbecsülése, és a békére való törekvés hatja át.
Célunk, hogy a gyermekek saját tapasztalatok alapján tegyenek szert alapvető ismeretekre, problémamegoldó gondolkodásra. 
Pedagógiai programunkban a gyermek teljes személyiségének elfogadásán alapuló, a gyermek természetes érdeklődésére építő személyiség központú nevelő-oktató módszert alkalmazunk.

Ezért kérjük Isten áldását és Krisztus szeretetét és mindennapi munkánkhoz. 

A Montessori pedagógiáról:
Mária Montessori olasz orvosnő komplex pedagógiai rendszert dolgozott ki, amelynek alapvető célja, hogy harmonikus, érdeklődő, önálló feladatmegoldásra képes gyermekeket neveljen. Montessori rendszerét jelenleg a világ 70 országában alkalmazzák 3-18 éves korig.
A Montessori módszer alkalmazását aprólékosan kidolgozott eszközrendszer segíti, melynek nagy szerepe van a nevelő munkában. A gyermekek szabadon tevékenykedhetnek csoportjainkban, így az őket éppen foglalkoztató problémákat az eszközökkel való tevékenykedés, cselekvés közben oldják meg. A szemléletes cselekvő gondolkodás az óvodáskorú gyermekek életkori sajátossága.
Célunk, hogy minél előbb önálló feladatmegoldásra képes, a felnőttektől egyre kevésbé függő gyermekeket neveljünk. Itt érvényesül Montessori egyik alapelve:
„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam”